ဓမၼရေဝေတာရတြင္ တရားအားထုတ္ၾကေသာ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရမည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

  (၁) တရားအားထုတ္ၾကေသာ ေယာဂီအားလုံး ကုိးပါးသီလေစာင့္ထိန္းၾကရပါမည္။

  (၂) ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးညႊန္ျပေသာနည္းအတုိင္းရႈမွတ္ရပါမည္။

  (၃) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါမည္။

  (၄) အေၾကာင္းကိစၥအထုူးမရွိပါက စကားေျပာျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါမည္။

  (၅) မိမိတုိ႔အိပ္ယာေနရာမ်ားကုိ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ သိမ္းဆည္းထားၾကရပါမည္။

  (၆) အခ်က္ေပးေမာင္း သုံးခ်က္ထုိးေသာအခါ ေယာဂီမ်ားအားလုံး တရားစုေပါင္းထုိင္ေနရာ႒ာနသုိ႔ လာေရာက္၍ တရားထိုင္ၾကရပါမည္။

  (၇) အခ်က္ေပးေမာင္း တစ္ခ်က္ထုိးေသာအခါ တရားထုိင္ရာမွ အမွတ္ျဖင့္ထ၍ စႀကํၤလွ်ာက္ကာ တရားမွတ္ၾကရပါမည္။

  (၈) ထုိင္မွတ္ႏွင့္ စႀကํၤမွတ္မွ တစ္ပါးေသာ ရပ္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္း၊ ဣရိယာပုထ္မ်ားႏွင့္ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း စေသာ ကုိယ္အမူအရာတုိ႔၌လည္း

      အမွတ္သတိျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ေနထုိင္ၾကရပါမည္။

တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ဇယား

နံနက္ပုိင္း

 
၄း၀၀-၅း၀၀
တရားထုိင္
၅း၃၀-၆း၀၀
အရုဏ္စား
၆း၃၀-၇း၃၀
တရားထုိင္
၇း၃၀-၈း၀၀
စႀကํၤေလွ်ာက္
၈း၀၀-၉း၀၀
တရားထုိင္
၉း၀၀-၁၁း၀၀
ေရခ်ဳိး၊ ဆြမ္းစား

ညေနပုိင္း

 
၁၂း၀၀-၁း၀၀
တရားထုိင္
၁း၀၀-၂း၀၀
စႀကํၤေလွ်ာက္
၂း၀၀-၃း၀၀
တရားနာ
၃း၀၀-၄း၀၀
တရားစစ္
၄း၀၀-၅း၀၀
တရားထုိင္
၅း၀၀-၆း၀၀
စႀကํၤေလွ်ာက္
၆း၀၀-၇း၀၀
တရားထုိင္
၇း၀၀-၈း၀၀
စႀကํၤေလွ်ာက္
၈း၀၀-၉း၀၀
တရားထုိင္